برنامه های ما

Bitcoin

حداقل نرخ هش

 • Antminer S9j 14.5TH
 • 24 month contract
 • SHA-256 algorithm
 • هزینه برق /$0.06 ساعت
Ethereum

حداقل نرخ هش 0.05GH / ثانیه

 • Innosilicon A10 ETHMaster EtHash ASIC Miner
 • 24 month contract
 • Ethash algorithm
 • هزینه برق /$0.06 ساعت
Bitcoin

حداقل نرخ هش

 • Whatsminer M20S 70Th
 • 24 month contract
 • SHA-256 algorithm
 • هزینه برق /$0.06 ساعت